Podmínky používání aplikace Emmy (Pacientská část)

1. Úvodní ustanovení

1.1
Společnost Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288901 (dále jen „Emmy“), provozuje webovou aplikaci Emmy (dále jen „Aplikace“), která zjednodušuje poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“) komunikaci s jejich pacienty.

1.2 Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi vámi a Emmy, pokud se stanete uživatelem pacientské části Aplikace dostupné na adrese https://moje.sestraemmy.cz/ (dále jen „Uživatel“), a to přijetím těchto Podmínek a dokončením založení pacientského uživatelského účtu v Aplikaci (dále jen „Uživatelský účet“).

1.3 Emmy v žádném případě není poskytovatelem zdravotních služeb. Emmy je pouhým provozovatelem Aplikace jako technického řešení pro organizaci poskytování zdravotních služeb, které umožňuje zejména PZS on-line propojení s pacientem. Aplikace není koncipována jako zdravotnický prostředek ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích.


2. Uživatelský účet a jeho založení

2.1. Aplikaci není možné používat bez Uživatelského účtu. Pokud se chcete stát Uživatelem, musíte být fyzickou osobou starší 18 let. Při zakládání Uživatelského účtu jste pak povinni zadat pouze vlastní, úplné a pravdivé údaje, které se zavazujete udržovat aktuální. Zadané údaje prosím před odesláním důkladně zkontrolujte. K registraci k Uživatelskému účtu můžete využít také službu BankID.

2.2. Přijetím Podmínek při zakládání Uživatelského účtu potvrzujete, že jste se zněním Podmínek důkladně seznámili a souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Dokončením procesu založení Uživatelského účtu (ověřením e-mailové adresy) je mezi vámi a Emmy uzavřena smlouva, kterou se zavazujete bezvýhradně dodržovat. Takto uzavřená smlouva je tvořena úkonem založení Uživatelského účtu a obsahem těchto Podmínek (dále jen „Smlouva“). Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce s tím, že je ze strany Emmy archivována v elektronické podobě a není přístupná.

2.3. Odesláním vyplněného registračního formuláře výslovně požadujete, aby vám byl ihned (tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavírané distančním způsobem) on-line zřízen Uživatelský účet, a souhlasíte s tím, že v takovém případě nebudete mít právo na odstoupení od Smlouvy.

2.4. Na základě Smlouvy povede Emmy váš Uživatelský účet v Aplikaci, který umožňuje propojení se zvoleným PZS za účelem zadávání on-line požadavků (dále jen „Požadavky“), a zároveň zajišťuje abyste dostávali na svou e-mailovou adresu důležitá upozornění na změnu stavu vašich Požadavků.

2.5. Své přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu jste povinni udržovat v tajnosti a nesdělit je třetí osobě. V opačném případě nemůže Emmy zajistit bezpečnost vašich údajů. Odpovědnost za jednání provedené prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu ponesete výlučně vy.


3. Používání Aplikace a požadavky

3.1. Aplikace slouží k organizaci poskytování zdravotních služeb a není náhradou osobní návštěvy zdravotnického zařízení. Emmy nezaručuje vhodnost využití Aplikace ke kontaktování PZS ve vašem konkrétním případě. Aplikace zejména neslouží ke kontaktování PZS v případě urgentních zdravotních stavů a nenahrazuje linku záchranné služby. V případech ohrožení života volejte linku 112 či 155!

3.2. Účelem Aplikace není zprostředkování poskytování zdravotních služeb. Veškerá prezentace služeb PZS, zejména v jejich šablonách pacientských Požadavků, je pouze informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy ze strany PZS a slouží především k usnadnění komunikace s vámi zvolenými PZS.

3.3. V Aplikaci se zobrazují PZS, kteří používají Aplikaci k přijímání Požadavků pacientů, přičemž se může jednat zejména o vaše registrující PZS, případně též PZS přijímající požadavky neregistrovaných pacientů či PZS, kteří z povahy svých služeb pacienty neregistrují. Dostupnost PZS v Aplikaci není doporučením PZS ze strany Emmy, ani zárukou kvality služeb daného PZS. Emmy taktéž nezaručuje, že daný PZS je nositelem oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb. Vaše právo zvolit si svobodně svého poskytovatele zdravotních služeb zůstává nedotčeno.

3.4. Emmy žádným způsobem nezasahuje do poskytování zdravotních služeb a právních vztahů mezi vámi a zvoleným PZS. Poskytování zdravotních služeb ze strany PZS probíhá zcela nezávisle na Emmy, přičemž za něj odpovídá výhradně příslušný PZS, který je při tom vázán právními a stavovskými předpisy. Emmy nenese jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ze strany PZS.

3.5. Příjem a řešení Požadavků jsou zcela pod kontrolou vámi zvoleného PZS, který za ně také výlučně odpovídá. Emmy tak nezaručuje, že váš Požadavek bude vyřešen, že bude vyřešen včas, ani že bude vyřešen k vaší spokojenosti, a nenese v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost. Berete na vědomí, že nemáte právo požadovat po PZS vyřešení vašeho požadavku bez osobní návštěvy zdravotnického zařízení. Dále berete na vědomí, že PZS má právo váš Požadavek kdykoliv z Aplikace odstranit, resp. jej archivovat, v důsledku čehož vám Požadavek nebude nadále přístupný. V případě určení zástupce pacienta je Vámi zvolený PZS odpovědný za nastavení tohoto zastoupení v Emmy a za ověření právního titulu k zastupování pacienta.

3.6. Za splnění veškerých zákonných informačních povinností a poučení vaší osoby ve vztahu k poskytování zdravotních služeb, jakož i používání Aplikace v souvislosti s ním, odpovídá výlučně PZS.

3.7. Za informace uváděné či sdělované PZS prostřednictvím Aplikace, včetně šablon přijímaných Požadavků, odpovídají přímo příslušní PZS, nikoliv Emmy. Emmy na tyto informace nijak nedohlíží. Emmy tak nezaručuje správnost a úplnost uváděných či sdělovaných informací (např. termínu osobní návštěvy, cen výkonů, výsledků vyšetření apod.), jejich soulad s právními předpisy, ani vhodnost využití šablon Požadavků příslušného PZS ve vašem konkrétním případě.

3.8. PZS se zavazujete adresovat jen vážně míněné a nezneužívající Požadavky, obsahující pouze pravdivé a přesné údaje. Berete na vědomí, že v případě objednání vám vzniká vůči příslušnému PZS povinnost dostavit se ve sjednaném termínu k osobní návštěvě zdravotnického zařízení. O případných změnách či zrušení objednání jste povinni PZS v dostatečném předstihu informovat. Nedostavením se ke sjednané osobní návštěvě zdravotnického zařízení můžete způsobit PZS škodu. Berete na vědomí, že PZS může vaše objednání změnit či zrušit, zejména pak z důležitých provozních důvodů.

3.9. Odesláním Požadavku PZS výslovně souhlasíte s tím, že PZS může pro reakci na Požadavek využít Aplikaci (např. vytvořit objednání k osobní návštěvě či zaslat krátkou zprávu), a potvrzujete, že jste zvážili veškeré aspekty tohoto způsobu komunikace, včetně zabezpečení Aplikace.

3.10. Berete na vědomí, že některé služby PZS nemusí být hrazeny vaší zdravotní pojišťovnou či mohou být hrazeny pouze částečně. Za poskytnutí informací o cenách těchto služeb a případných dalších poplatcích či nákladech odpovídá výlučně zvolený PZS. Aplikace neumožňuje PZS přijímat platby a veškeré platby za služby tak jsou hrazeny přímo PZS při návštěvě zdravotnického zařízení.

3.11. V případě, že pomocí Aplikace zpřístupníte PZS jakýkoliv obsah (např. osobní údaje či osobnostní atributy třetích osob, autorská díla apod.), zavazujete se, že jste oprávněni tak učinit (zejména, že máte odpovídající licence, svolení či souhlasu), a že zpřístupněním a užíváním obsahu v rámci Aplikace nebude zasaženo do práv třetích osob, ani nebudou jinak porušeny právní předpisy. Dále se zavazujete, že nahraný obsah nebude v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy Emmy či PZS. Pro případ rozporu s těmito závazky si Emmy vyhrazuje právo jakýkoliv vámi nahraný obsah odstranit z Aplikace. Nahráním obsahu udělujete Emmy a zvolenému PZS oprávnění (ve smyslu autorskoprávní licence, případně též svolení k užití osobnostních atributů, pokud relevantní) příslušný obsah bezúplatně užít v rozsahu nezbytném k poskytnutí vámi požadovaných služeb.

3.12. PZS má možnost využívat rozšířené služby Aplikace, a to OCR (optické rozpoznání textu) a AI modelů, které omezeně zpracovávají vámi zpřístupněný obsah do Aplikace (dále také „Emmy AI”). Po aktivní volbě PZS (PZS bude mít informaci o aktivování rozšíření uvedenou v profilu PZS v Aplikaci) dojde na základě přesných pokynů PZS k převedení dokumentů do textové podoby pomocí OCR technologie, v AI uzavřeném prostředí se připraví informace pro PZS, které Emmy poté zasílá PZS. PZS v žádném případě na tyto výstupy nespoléhá a vždy musí kontrolovat shodu s originálem. Informace o případném zpracování osobních údajů v souvislosti s těmito službami jsou uvedeny v ustanoveních Zásad ochrany soukromí, zejména ustanovení 3.1 a 5.4 (obsahuje popis bezpečnostních opatření).

3.13. Vedení Uživatelského účtu je v současnosti bezplatné, avšak Emmy nezaručuje, že tomu tak bude vždy. Některé funkcionality Aplikace mohou být v budoucnu zpoplatněny. Vzhledem k bezplatnosti plnění poskytovaného ze strany Emmy vám nenáleží práva z vadného plnění. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nezbytných k uzavření Smlouvy a užívání Aplikace nesete vy jako Uživatel s tím, že se neliší od základní sazby. V souvislosti s používáním Aplikace vám jako Uživateli nevznikají žádné náklady na dodání ani jiné další poplatky.

3.14. Emmy vyvíjí přiměřenou snahu, aby byla Aplikace neustále dostupná, bezpečná a bez chyb. Jedná se však o komplexní IT systém, který je mimo jiné závislý též na infrastruktuře třetích stran. Aplikace je proto Emmy poskytována bez jakýchkoliv záruk a závazků ohledně úrovně poskytovaných služeb, zejména pak Emmy nezaručuje, že Aplikace a její jednotlivé funkcionality budou vždy bezchybně fungovat, budou nepřetržitě dostupné a jejich bezpečnost nebude narušena, zejména pak z důvodu zásahu vyšší moci, kybernetického útoku, technické závady či pravidelné údržby. Emmy tak neponese žádnou odpovědnost za újmu, která by vám mohla v důsledku uvedeného vzniknout.

3.15. Emmy si dále vyhrazuje oprávnění Aplikaci libovolně měnit nebo kdykoliv ukončit její provoz. Emmy tak neponese žádnou odpovědnost za újmu, která by vám mohla v důsledku uvedeného vzniknout.

3.16. Pro používání Aplikace je nezbytné elektronické zařízení (počítač, mobil či tablet) vybavené připojením k internetu a standardním internetovým prohlížečem, a dále pak funkční mobilní číslo a e-mailová adresa.

3.17. Aplikace a její obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Na základě těchto Podmínek jste jako Uživatel oprávněn užívat Aplikaci výhradně standardním způsobem, za nějž se považuje užívání prostřednictvím Uživatelského účtu přes webové rozhraní, a to pouze pro účely vyplývající z těchto Podmínek. Kromě tohoto oprávnění nenabýváte jako Uživatel k Aplikaci a jejímu obsahu žádná práva. Bez předchozího oprávnění získaného od Emmy nebo příslušných držitelů práv tak není možné Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, užívat jinak, než výše uvedeným způsobem a pro uvedené účely. Zejména není možné tyto prvky upravovat, zařazovat do děl souborných, nebo do něj jinak zasahovat, rozmnožovat ho, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

3.18. Aplikaci nesmíte zneužívat a využívat ve vztahu k ní jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na její provoz, narušovat její funkčnost či způsobovat její nepřiměřené zatížení, jakož ani nesmíte vykonávat jakoukoliv jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Aplikace vzhledem k jejímu účelu a fungování.

3.19. Při používání Aplikace jste povinni dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. Pro případ, že se dopustíte porušení těchto Podmínek či aplikovatelných právních předpisů, jakož i pro případ pouhého důvodného podezření na takové porušení, si Emmy vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady, dočasně omezit váš přístup k Aplikaci, případně okamžitě odstoupit od Smlouvy a zrušit váš Uživatelský účet.


4. Ochrana osobních údajů

4.1. V souvislosti s provozem Aplikace dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Emmy je správcem vašich osobních údajů především v souvislosti s vedením vašeho Uživatelského účtu v Aplikaci a provozem jejího rozhraní, přičemž ohledně řešení vašich Požadavků, včetně objednání k osobní návštěvě, související komunikace a zpracování vaší zdravotnické dokumentace pomocí OCR a AI modelů, je již správcem příslušný PZS. Emmy a PZS v žádném případě nevystupují jako společní správci údajů. Role Emmy je omezena na poskytnutí technického řešení v podobě Aplikace a zpracování osobních údajů zadaných do Aplikace PZS výhradně pro účely stanovené PZS a v souladu s jeho pokyny. Emmy nerozhoduje o tom, jaké údaje, jakým způsobem a za jakým účelem budou zpracovány prostřednictvím Aplikace.

4.2. Emmy je ve vztahu k vašim osobním údajům vázána povinností mlčenlivosti a zavazuje se implementovat přiměřená technická a organizační opatření k zabránění jejich úniku nebo neoprávněné manipulaci s nimi.

4.3. Naše zásady ochrany soukromí týkající se pacientské části Aplikace jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který však tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasíte též s obsahem uvedených zásad ochrany soukromí.

4.4. Při provozu Aplikace také využíváme souborů cookies. Naše zásady používání souborů cookies jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném zde, který však tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasíte též s obsahem uvedených zásad používání souborů cookies.


5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smlouva na základě těchto Podmínek se uzavírá na dobu neurčitou. Jako Uživatel máte právo Smlouvu kdykoliv ukončit bez uvedení důvodu, a to zrušením vašeho Uživatelského účtu. Žádost o zrušení můžete zaslat na kontakt Emmy uvedený níže, přičemž tato žádost bude ze strany Emmy vyřízena bez zbytečného odkladu. Emmy má právo Smlouvu taktéž ukončit bez uvedení důvodu, a to výpovědí s měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po odeslání výpovědi na e-mailovou adresu spojenou s vaším Uživatelským účtem či po jejím oznámení v rozhraní Aplikace. V souvislosti se zánikem Smlouvy dojde ke zrušení vašeho Uživatelského účtu.

5.2. Jako Uživatel nejste oprávněni postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě. Naopak souhlasíte, že veškerá práva a povinnosti Emmy ze Smlouvy, mohou být ze strany Emmy bez dalšího postoupeny třetí osobě.

5.3. Vzhledem k povaze Aplikace a jejímu plánovanému rozvoji může vyvstat potřeba změny těchto Podmínek. Emmy může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, přičemž za přiměřené změny se zejména považují opravy nesprávností, změny související se změnou funkcionalit Aplikace či jejich zpoplatněním, změny ceníku, změny Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání cookies, jakož i změny vynucené změnou právních předpisů. Na změnu Podmínek vás Emmy upozorní nejméně 30 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to zveřejněním nového znění v rozhraní Aplikace či na webových stránkách www.sestraemmy.cz, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na e-mailovou adresu spojenou s vaším Uživatelským účtem. Provedené změny Podmínek máte právo odmítnout a z tohoto důvodu nejpozději do 15 dnů od oznámení změn ze strany Emmy vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba bude činit 15 dnů. Pokud Smlouvu v dané lhůtě nevypovíte, má se za to, že změny Podmínek přijímáte, a jejich nové znění se tak stane součástí vaší Smlouvy s Emmy namísto toho původního. Účinná verze Podmínek je vždy zveřejněna v rámci Aplikace a na webových stránkách www.sestraemmy.cz, přičemž jste povinni se s ní průběžně seznamovat.

5.4. Se svými stížnostmi se můžete na Emmy obracet na níže uvedeném kontaktu. Informace o vyřízení stížnosti vám bude vždy zaslána na e-mailovou adresu spojenou s vaším Uživatelským účtem.

5.5. V případě, že mezi Emmy a vámi jako spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jste oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Případně také můžete využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.6. Veškeré právní vztahy mezi vámi jako Uživatelem a Emmy vzniklé ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.

5.7. Neplatností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

5.8. Emmy můžete s jakýmikoliv dotazy či požadavky kontaktovat na adrese podpora@sestraemmy.cz.


Verze 1.3

Účinnost od: 6. srpna 2024

Dokument ke stažení
zde.

(Předchozí verze dokumentu ke stažení
zde.)

Zpět na hlavní stránku