Veřejné obchodní podmínky
aplikace Emmy (část PZS)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Emmy.md s.r.o., IČO: 06785247, DIČ: CZ06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066,252 63 Roztoky, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288901 (dále jen „Emmy“),provozuje webovou aplikaci Emmy (dále jen „Aplikace“), která zjednodušuje poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“) komunikaci s jejich pacienty. Část Aplikace určená PZS, která je dostupná na https://dr.sestraemmy.cz/ (https://dr.demo.sestraemmy.cz/ pro zkušební verzi),představuje cloudový nástroj pro efektivní organizaci poskytování zdravotních služeb.

1.2 Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vznikající ze smlouvy ohledně užívání Aplikace, která může být uzavřena mezi PZS a Emmy jako provozovatelem Aplikace (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. PZS, který uzavřel s Emmy na základě těchto VOP Smlouvu, je pro účely těchto VOP označován jako zákazník(dále jen „Zákazník“).

1.3 Emmy je pouze poskytovatelem technického řešení v podobě Aplikace s tím, že za poskytování zdravotních služeb zůstává výhradně odpovědný Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace slouží k usnadnění a zvýšení bezpečnosti vzdálené komunikace s pacienty a její používání nenahrazuje vedení zdravotnické dokumentace.

2 Uzavření smlouvy

2.1. Zákazníkem může být pouze osoba, která je oprávněna k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. Emmy není povinna toto oprávnění jakkoliv prověřovat.

2.2. Pro zahájení procesu uzavření Smlouvy na základě těchto VOP je třeba, aby PZS, resp. osoba oprávněná za PZS jednat (dále jen „Oprávněná osoba“), provedla registraci na adresehttps://dr.demo.sestraemmy.cz/. Zvolené přihlašovací údaje budou po uzavření Smlouvy sloužit k přihlášení do rozhraní Zákazníka v části Aplikace určené pro PZS, prostřednictvím kterého lze spravovat zdravotnické zařízení (dále jen „Zákaznický účet“). Dále je třeba vyplnit formulář objednávky s přiloženým zněním těchto VOP. Do něj Oprávněná osoba doplní údaje PZS a svůj vztah k PZS (např. PZS fyzická osoba, jednatel PZS právnické osoby, zaměstnanec PZS), podepíše jej za PZS svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a odešle jménem PZS na chciemmy@sestraemmy.czke zpracování. Pokud nejsou informace prokazující oprávnění Oprávněné osoby jednat za příslušného PZS dostupné z veřejných rejstříků, připojí Oprávněná osoba k podepsané objednávce dokumenty prokazující její oprávnění (např. např. pracovní smlouva, plná moc). Údaje zadané při registraci, jakož i ve formuláři objednávky, musí být pravdivé a přesné.

2.3. Pokud PZS provozuje více zdravotnických zařízení, je nezbytné, aby pro každé z nich vyplnil formulář objednávky a uzavřel zvláštní Smlouvu. Pro správu zdravotnických zařízení v Aplikaci však lze využít stejné přihlašovací údaje a není třeba provádět novou registraci.

2.4. Smlouva mezi Emmy a PZS je uzavřena až doručením potvrzení o přijetí objednávky Emmy a aktivaci Zákaznického účtu (resp. zdravotnického zařízení) na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka.Emmy si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odmítnout Smlouvu s PZS uzavřít.

2.5. Předmětem Smlouvy není poskytování jakýchkoliv zprostředkovatelských služeb ze strany Emmy, přičemž Zákazník bere na vědomí, že Aplikace není určena k nabízení zdravotních služeb s cílem usnadnit Zákazníkovi příjem nových pacientů, ale slouží především k usnadnění komunikace s jeho stávajícími pacienty.

DALŠÍ
3 Práva a povinnosti Emmy a další body (až 4 + příloha ujednání o zpracování osobních údajů)
zde.

Zpět na hlavní stránku